Nis Petrol logo

PRISTANAK NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ovim putem pristajem da se podaci koji se odnose na: ime, prezime, datum rođenja, broj telefona, e-mail adresa, škola/fakultet/kompanija, razred/godina studija/radno mesto, adresa, biografija, fotografija, video zapis sa ličnim predstavljanjem koriste u svrhu konkusa. Podaci će se koristiti isključivo radi analize prijavljenih. Predmetni podaci se neće prenositi i čuvaće se 10 godina. Klijent ne snosi troškove obrade i obaveštenja.

RUKOVAOC PODACIMA O LIČNOSTI:

NIS a.d. Novi Sad
Narodnog fronta 12,
telefon: 08 0000 8888

PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

Pravo na obaveštenje o obradi
Lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:
1) da li rukovalac obrađuje podatke o njemu i koju radnju obrade vrši;
2) koje podatke obrađuje o njemu;
3) od koga su prikupljeni podaci o njemu, odnosno ko je izvor podataka;
4) u koje svrhe obrađuje podatke o njemu;
5) po kom pravnom osnovu obrađuje podatke o njemu;
6) u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;
7) ko su korisnici podataka o njemu;
8) koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;
9) u koje svrhe se koriste podaci o njemu;
10) po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu;
11) kome se podaci prenose;
12) koji podaci se prenose;
13) u koje svrhe se podaci prenose;
14) po kom pravnom osnovu se podaci prenose;
15) u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.

Pravo na uvid
Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva da mu stavi na uvid podatke koji se na njega odnose. Pravo na uvid u podatke koji se na njega odnose obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka.

Pravo na kopiju
Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva kopiju podatka koji se na njega odnosi. Rukovalac izdaje kopiju podatka (fotokopiju, audio kopiju, video kopiju, digitalnu kopiju i sl) u obliku u kojem se informacija nalazi, odnosno u drugom obliku ako bi u obliku u kome se informacija nalazi licu bila nerazumljiva. Lice snosi nužne troškove izrade i predaje kopije podatka.

Prava lica povodom izvršenog uvida
Lice ima pravo da od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Lice ima pravo na brisanje podataka ako:
1) svrha obrade nije jasno određena;
2) je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
3) je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
4) je način obrade nedozvoljen;
5) podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
6) je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
7) se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lice ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako je osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.
Tehnička podrška: office@nis.eu